JET GROUTING - АЕЦ Белене

Избрани проекти

АЕЦ Белене – укрепване на земната основа

Геосервизинженеринг АД взе участие в процеса на укрепване на земната основа в подреакторните зони на АЕЦ Белене през 2011г. Това бе иключително комплексен и сложен проект за изпълнение, поради разнообразието на геоложкия профил, високата органика, и сравнително високите проектни диаметри и якост. За постигане на заданието бе използвана двуфлуидна технология, при която в опитен участък, с две оптимизации, бе постигнат положителен резултат, а именно - диаметър на колоните от 2,0 – 2,5м и неограничена якост на едноосен натиск 5,5MPa. За еднозначен и пълен контрол бяха използвани геофизични методи (томография, crosshole и сеизмичен каротаж) съвместно с проучвателни ядкови сондажи, прокарани по цялата дължина, в три различни точки от сечението на колоните.

IMG_2518